येशूले चुन्नुभएको बाह्र प्रेरित (चेला) हरू


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/pabitran/public_html/wp-content/themes/editorialmag/sparklethemes/core/template-tags.php on line 26

येशूले चुन्नुभएका १२ चेलाहरु यस प्रकार छन् : १. शिमोन (जसलाई पत्रुस पनि भनिन्छ), २. उसको दाज्यू अन्द्रियास ३. जब्दीको छोरो याकूब ४. उसको भाइ यूहन्ना ५. फिलिप ६. बारथोलोमाइ ७. थोमा ८. महसूल उठाउने मत्ती ९‍. अल्फयसको छोरो याकूब १०‍. थेदियस…

X