Advertisements

येशूले चुन्नुभएका १२ चेलाहरु यस प्रकार छन् :
१. शिमोन (जसलाई पत्रुस पनि भनिन्छ),
२. उसको दाज्यू अन्द्रियास
३. जब्दीको छोरो याकूब
४. उसको भाइ यूहन्ना
५. फिलिप
६. बारथोलोमाइ
७. थोमा
८. महसूल उठाउने मत्ती
९‍. अल्फयसको छोरो याकूब
१०‍. थेदियस
११. शिमोन कनानी
१२. यहूदा इस्कारयोत (यो त्यही मानिस थियो जसले येशूलाई विश्वासघात गर्यो)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X